Public Library of Science
Browse
ppat.1011811.g008.tif (1.57 MB)

The conservative and variable antigen sites of FMDV serotype A recognized by bovine neutralization antibodies.

Download (1.57 MB)
figure
posted on 2023-11-20, 18:46 authored by Kun Li, Yong He, Li Wang, Pinghua Li, Huifang Bao, Shulun Huang, Shasha Zhou, Guoqiang Zhu, Yali Song, Ying Li, Sheng Wang, Qianliang Zhang, Pu Sun, Xingwen Bai, Zhixun Zhao, Zhiyong Lou, Yimei Cao, Zengjun Lu, Zaixin Liu

Four conservative antigen sites were indicated with pink and respectively determined by bnAb W125 (site 2), W153 (site 3), W2 (site 4) and W145 (site 5). The variable antigen sites involving the position 68 and 175 on VP3 that were recognized by A/AF72-specific and A/GDMM/2013-specific antibodies were marked with oranges.

History