Public Library of Science
Browse
pgen.1009530.s006.pdf (110.78 kB)

Tag distribution in the Yap hadal snailfish gut at different levels of classification.

Download (110.78 kB)
journal contribution
posted on 2021-05-13, 17:31 authored by Yinnan Mu, Chao Bian, Ruoyu Liu, Yuguang Wang, Guangming Shao, Jia Li, Ying Qiu, Tianliang He, Wanru Li, Jingqun Ao, Qiong Shi, Xinhua Chen

(PDF)

History