Fig_2.tif (287.16 kB)

Scores of ADAS-cog, MMSE, ADL, NPI in YHD and DH group.

Download (0 kB)
figure
posted on 15.06.2015, 02:52 by Yulian Zhang, Cuiru Lin, Linlin Zhang, Yuanwu Cui, Yun Gu, Jiakui Guo, Di Wu, Qiang Li, Wanshan Song

A. ADAS-cog scores in groups of YHD and DH; B. MMSE scores in groups of YHD and DH; C. ADL scores in groups of YHD and DH; D. NPI scores in groups of YHD and DH.

History