Figure_1.tif (739.53 kB)

Flow diagram of search, review and data extraction.

Download (0 kB)
figure
posted on 06.12.2013, 03:31 by Jingjing Chen, Xiaoxu Han, Minghui An, Jing Liu, Junjie Xu, Wenqing Geng, Yangtao Ji, Hong Shang

Flow diagram of search, review and data extraction.

History

Usage metrics

PLOS ONE

Keywords

Licence

Exports