Fig_4.tif (277.42 kB)

Enriched biological process GO term among differentially expressed genes.

Download (0 kB)
figure
posted on 14.05.2015, 04:13 by Quan Zhang, Feng Zhu, Long Liu, Chuan Wei Zheng, De He Wang, Zhuo Cheng Hou, Zhong Hua Ning

Numbers in parentheses indicate the number of differentially expressed genes.

History