Table_1.xls (5.5 kB)

Top 20 enriched KEPP pathways.

Download (0 kB)
dataset
posted on 23.09.2013, 01:49 by Ting-Ting Bai, Wan-Bin Xie, Ping-Ping Zhou, Zi-Lin Wu, Wen-Chao Xiao, Ling Zhou, Jie Sun, Xiao-Lei Ruan, Hua-Ping Li
*

The percentage of the total DEGs.

History