Public Library of Science
Browse
Table_3.xls (5.5 kB)

Signals in the 1H and 13C NMR spectrum of KMPS-2E.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-06-13, 03:50 authored by Xiaojun Li, Jiaye Jiang, Songshan Shi, S. W. Annie Bligh, Yuan Li, Yongbo Jiang, Dan Huang, Yan Ke, Shunchun Wang

Signals in the 1H and 13C NMR spectrum of KMPS-2E.

History