Public Library of Science
Browse
Table 1.xls (13.5 kB)

Patient Characteristics.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2015-04-13, 05:16 authored by Lin Quan Tang, Dong Peng Hu, Qiu Yan Chen, Lu Zhang, Xiao Ping Lai, Yun He, Yun-Xiu-Xiu Xu, Shi-Hua Wen, Yu-Tuan Peng, Wen-Hui Chen, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Chao-Nan Qian, Xiang Guo, Mu-Sheng Zeng, Hai-Qiang Mai

Patient Characteristics.

History