S1_Checklist.docx (21.39 kB)

Meta-analysis on Genetic Association Studies Checklist | Plos ONE.

Download (0 kB)
dataset
posted on 23.07.2015, 03:24 by Peng-Peng Jin, Li-Li Sun, Bo-Jun Ding, Na Qin, Bin Zhou, Feng Xia, Li Li, Li-Juan Liu, Xue-Dong Liu, Gang Zhao, Wen Wang, Yan-Chun Deng, Shuang-Xing Hou

(DOCX)

History