Public Library of Science
Browse
Table_6.xls (5.5 kB)

Characteristics of sexual abuse in major depression (MD) patients and controls who reported childhood sexual abuse (CSA).

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-01-29, 02:46 authored by Jing Chen, Yiyun Cai, Enzhao Cong, Ying Liu, Jingfang Gao, Youhui Li, Ming Tao, Kerang Zhang, Xumei Wang, Chengge Gao, Lijun Yang, Kan Li, Jianguo Shi, Gang Wang, Lanfen Liu, Jinbei Zhang, Bo Du, Guoqing Jiang, Jianhua Shen, Zhen Zhang, Wei Liang, Jing Sun, Jian Hu, Tiebang Liu, Xueyi Wang, Guodong Miao, Huaqing Meng, Yi Li, Chunmei Hu, Guoping Huang, Gongying Li, Baowei Ha, Hong Deng, Qiyi Mei, Hui Zhong, Shugui Gao, Hong Sang, Yutang Zhang, Xiang Fang, Fengyu Yu, Donglin Yang, Tieqiao Liu, Yunchun Chen, Xiaohong Hong, Wenyuan Wu, Guibing Chen, Min Cai, Yan Song, Jiyang Pan, Jicheng Dong, Runde Pan, Wei Zhang, Zhenming Shen, Zhengrong Liu, Danhua Gu, Xiaoping Wang, Xiaojuan Liu, Qiwen Zhang, Yihan Li, Yiping Chen, Kenneth S. Kendler, Shenxun Shi, Jonathan Flint

Values are given as n (%) and odds ratio (95% confidence interval).

*

p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

History