Public Library of Science
Browse
Table 5.xls (21.5 kB)

Univariate Cox regression analysis of factors associated with mortality.

Download (21.5 kB)
dataset
posted on 2021-01-28, 18:44 authored by Xiao-Bin Zhang, Lan Hu, Quan Ming, Xiao-Jie Wei, Zhen-Yu Zhang, Li-Da Chen, Ming-Hui Wang, Weng-Zhen Yao, Qiu-Fen Huang, Zhang-Qiang Ye, Yu-Qing Cai, Hui-Qing Zeng

Univariate Cox regression analysis of factors associated with mortality.

History