Table 3.xls (9.5 kB)

The mean total hair and plant amounts (g, dried weight) contained in scat samples (mean ± SD).

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 31.07.2020, 22:04 by Hiroto Yoshimura, Huiyuan Qi, Dale M. Kikuchi, Yukiko Matsui, Kazuya Fukushima, Sai Kudo, Kazuyuki Ban, Keisuke Kusano, Daisuke Nagano, Mami Hara, Yasuhiro Sato, Kiyoko Takatsu, Satoshi Hirata, Kodzue Kinoshita

The mean total hair and plant amounts (g, dried weight) contained in scat samples (mean ± SD).

History