pone.0236635.s004.xlsx (19 kB)

Results of Bayesian estimation for GLMM.

Download (19 kB)
dataset
posted on 31.07.2020, 22:04 by Hiroto Yoshimura, Huiyuan Qi, Dale M. Kikuchi, Yukiko Matsui, Kazuya Fukushima, Sai Kudo, Kazuyuki Ban, Keisuke Kusano, Daisuke Nagano, Mami Hara, Yasuhiro Sato, Kiyoko Takatsu, Satoshi Hirata, Kodzue Kinoshita

(XLSX)

History