Public Library of Science
Browse
Table 1.xls (9.5 kB)

Neutralization titer and width of bovine-derived mAbs which were obtained by single B cell antibody technique using the A/AF72 strain as bait antigen.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2023-11-20, 18:46 authored by Kun Li, Yong He, Li Wang, Pinghua Li, Huifang Bao, Shulun Huang, Shasha Zhou, Guoqiang Zhu, Yali Song, Ying Li, Sheng Wang, Qianliang Zhang, Pu Sun, Xingwen Bai, Zhixun Zhao, Zhiyong Lou, Yimei Cao, Zengjun Lu, Zaixin Liu

Neutralization titer and width of bovine-derived mAbs which were obtained by single B cell antibody technique using the A/AF72 strain as bait antigen.

History