Table 1.xls (13.5 kB)

Analysis of the correlation between the reactivity and inhibition of anti-CA16 VP1 reaction between complete CA16 VP1 and the four truncated VP1 proteins in the Shanghai blood donors and Shanxi individuals.

Download (13.5 kB)
dataset
posted on 13.09.2016, 17:30 by Yingying Ding, Zhihong Wang, Xi Zhang, Zheng Teng, Caixia Gao, Baohua Qian, Lili Wang, Jiaojiao Feng, Jinhong Wang, Chunyan Zhao, Cunjiu Guo, Wei Pan

Analysis of the correlation between the reactivity and inhibition of anti-CA16 VP1 reaction between complete CA16 VP1 and the four truncated VP1 proteins in the Shanghai blood donors and Shanxi individuals.

History