Table_1.xls (5.5 kB)

Expression of CTTN in ESCC and normal esophageal tissues.

Download (0 kB)
dataset
posted on 14.02.2014 by Pei Lu, Junjing Qiao, Wei He, Jin Wang, Yongxu Jia, Yan Sun, Senwei Tang, Li Fu, Yanru Qin

Note:*P<0.005.

History

Licence

Exports